ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหมวดที่ 1และหมวดที่ 2 สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

               วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่าบริหาร อาจารย์วนิดา คนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม อาจารย์อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ชวยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ซึ่งได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 หมวดได้แก่ หมวดที่1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหมวดที่2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 
              เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases:GHG) ออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมศิลปะฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ