อบรม สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มีนาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green office ) ซึ่งนำบรรยายโดย นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน ณ ห้องLA304 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases:GHG) ออกสู่บรรยากาศ และปิดท้ายกิจกรรมการอบรมด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยการใช้กล่องข้าวเบนโตะที่สามารถล้างและนำมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติก ที่ยากต่อการย่อยสลายและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ