เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายใน นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการวัดระดับการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารส่งเสริมศิลปะฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ