อบรมสำนักงานสีเขียว เรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green office ) ในหัวข้อเรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก” นำบรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นำบรรยายโดย นางสาวดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงผลกระทบเรื่องก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุม1 อาคารส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ