อบรมสำนักงานสีเขียว เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 10 มีนาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมคณะบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green office ) ในหัวข้อเรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” นำบรรยายโดย นางสาวดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร ณ ห้องLA304 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ