คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

นายณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์

กรรมการ

นางสาวสายธาร ดวงจิต

กรรมการ

นางสาวปภัทสร เรืองวงค์

กรรมการ

นายวุฒิเดช ใจหมั่น

กรรมการ

นางสาวหทัยรัตน์ เลขสุข

กรรมการ

นางสาวธิดาพร ใสคำน้อย

กรรมการ

นางสาวแววดาว วงค์เรือน

กรรมการ

นายเด่นดนัย ลือราช

กรรมการ

นายคมสันต์ พรมเผ่า

กรรมการ

นายโอภาส ยอดยา

กรรมการ

นายมนตรี ปัญญาใจ

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ ขวัญใจ

กรรมการ

นายสถิตพงษ์ ศรีพรหม

กรรมการ

นางสาวพนิตนาฏ ไชยสาร

กรรมการ

นายจิรายุ รัศมี

กรรมการ

แม่บ้านประจำโรงเรียนสาธิตฯ

กรรมการ

นางพนิดา ดุมดก

กรรมการและเลขานุการ