คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

นายพิศาล เครือลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ประธานกรรมการ

นางสาวอังคณา ภีระภาค

กรรมการ

นายวรุฒ วงศ์เที่ยงธรรม

กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์ ขุนกิจ

กรรมการ

นายอัครเดช สุนทรวรรณ

กรรมการ

นางสาวจินตนาพร ใจคำ

กรรมการ

นางสาวณัฐนิชา เมืองคำ

กรรมการ

นางสาวกานต์ชนก บุญแข็ง

กรรมการ

นางสาวกานต์พิชชา ศรีใจ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรสุรางค์ ธีระธรรม

กรรมการ

นางสาววิไลวรรณ สมใจ

กรรมการ

นายรัตนวัชร์ กาวิละ

กรรมการ

นางสาวลภัสรดา ใจเอื้อ

กรรมการ