คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

คณะกรรมการอำนวยการ

รศ.ปรียานันนท์ แสนโภชน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานกรรมการ

นายพิศาล เครือลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางสาววนิดา คนซื่อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม

กรรมการ

ดร.ดรุณี อภัยกาวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กรรรการและเลขานุการ

นางอินทนิล จินดากาศ
รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดร.ดรุณี อภัยกาวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นายพิศาล เครือลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

กรรมการ

นางสาววนิดา คนซื่อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถม

กรรมการ

ดร.ตระกูลพันธ์ ยุชมพู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กรรมการ

นายกฤษดา เหลืองทองคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กรรมการ

นายอรรถพล คณิตชรางกูร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ

กรรมการ

นางสาวปพิชญา ปานใจ
ประธานหลักสูตรประถม

กรรมการ

นางจินตนา ดูใจ

กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ เรียงจิตต์

กรรมการ

นางสาวลภัสรดา ใจเอื้อ

กรรมการ

นางพนิดา ดุมดก

กรรมการ

นางอินทนิล จินดากาศ

กรรมการและเลขานุการ