ถาม-ตอบ

สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

ทำไมต้อง Green Office

 • ลดค่าใช้จ่าย
  • ลดค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานจากการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เชื้อเพลิง กระดาษและการใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างการมีส่วนร่วม
  • สร้างจิตสำนักและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • ลดโลกร้อน
  • ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน
 • สุขภาพอนามัยที่ดี
  • มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่างๆที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHGs) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บและดูดซับคลื่นรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ได้ ดังนั้นก๊าซเหล่านี้จึงมีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกเป็นอย่างมาก โดยในภาวะปกติดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกในลักษณะของรังสีคลื่นสั้นและสะท้อนกลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศในลักษณะของรังสีคลื่นยาวหรือรังสีอินฟาเรด และพลังงานความร้อนบางส่วนจะถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ดูดซับไว้ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกอยู่ในระดับที่พอเหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งเป็นกลไกในระบบชีวาลัย (Biosphere) ที่สมดุลและสมบูรณ์แบบมาก ๆ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจก ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ แล้วจะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อย ๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จึงทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นั่นเอง นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่า ภาวะเรือนกระจกมีความสำคัญต่อโลกของเรา แต่ปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณมากเกินไป จึงทำให้โลกของเราร้อนขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) นั่นเอง

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) นั้น เกิดขึ้นได้จาก 2 ส่วน คือ (1) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ (2) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกันเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากลมหายใจของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นั้น ก็จะมีทั้งต้นไม้บนบก พืชในน้ำ หรือมหาสมุทรที่คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้ไว้ โดยต้นไม้หรือพืชก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาให้กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นวัฎจักรและวงจรที่สมดุล แต่สาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากการกระทำและกิจกรรมของมนุษย์นั่นเอง เช่น การขุดพลังงานฟอสซิล อย่างน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติมาใช้ ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว เกินกว่าที่ต้นไม้และพืชต่าง ๆ รวมถึงมหาสมุทรจะดูดซับไว้ได้ นอกจากนั้นการเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และสร้างที่อยู่อาศัย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คาร์บอนที่สะสมอยู่ในเนื้อไม้ ในราก ในดิน ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น