คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ดร.ดรุณี อภัยกาวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ

นางจินตนา ดูใจ

กรรมการ

นายคมสันต์ พรมเผ่า

กรรมการ

นายโอภาส ยอดยา

กรรมการ

นายมนตรี ปัญญาใจ

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ ขวัญใจ

กรรมการ

แม่บ้านประจำโรงเรียนสาธิตฯ

กรรมการ

นางอินทนิล จินดากาศ

กรรมการและเลขานุการ