วัตถุประสงค์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในอนาคต ด้วยโครงการ ส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่กระบวนการ ดำเนินการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

1. ควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม จริงจังในการแก้ไขปัญหา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ลดปริมาณการปล่อยของเสีย ขยะ เพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อม
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงาน
6. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม