คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

ดร.ดรุณี อภัยกาวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ

นางอินทนิล จินดากาศ

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา พรหมวาทย์

กรรมการ

นายนภัสรพี สุขแสงรักษ์เจริญ

กรรมการ

นางสาวปุณณดา เปลวทอง

กรรมการ

นางสาวสิริรัตน์ ถึงการ

กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ เรียงจิตต์

กรรมการ