การดำเนินงาน ปี 2563

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

6.1.3 วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.2.2 ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงาน

6.2.3 เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม